Raport bieżący nr 17/2016

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust, 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu: Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż zgodnie z otrzymanymi potwierdzeniami, w dniu 20 maja 2016 r. 210.000 akcji serii L zostało zapisanych na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły ww. akcje.
W związku z powyższym, stosownie do art. 452§ 1 KSH, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 210.000 zł.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 95.160.000 zł dzieli się na 95.160.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 95.160.000.

Pobierz PDF