Raport bieżący nr 17/2023

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2022

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do informacji  przekazanej w raporcie bieżącym nr 16/2023 z dnia 8 maja 2023 roku, informuje, że w dniu 9 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z przedstawionym Radzie Nadzorczej Spółki wnioskiem Zarządu w tym zakresie, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w łącznej wysokości 341.072.820,59 zł poprzez przekazanie kwoty 99.910.510,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1,00 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie oraz przekazanie pozostałej części zysku, tj. kwoty 241.162.310,59 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza przychyla się również do rekomendacji Zarządu i potwierdza wyznaczenie:

  • dnia dywidendy na dzień 13 czerwca 2023 roku,
  • dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2023 roku.

Pobierz PDF