Raport bieżący nr 17/2022

Temat: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto osiągniętego w 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2021.

Na wypłatę dywidendy Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę w wysokości 100.738.800,00 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 1 zł na 1 akcję Spółki. Pozostałą część niepodzielonego zysku netto w wysokości 135.195.231,92 zł Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zarząd również wyjaśnia, że zgodnie z informacjami zawartymi przez Spółkę w raportach okresowych za rok 2021 podlegający podziałowi zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 240.113.068,92 zł został skorygowany o ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego roku obrotowego 2020 w wysokości 4.179.037,00 zł (powstałą w wyniku dokonania korekty kalkulacji aktywa na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2020 r.), do łącznej kwoty 235.934.031,92 zł, która to odpowiada łącznej wartości wyniku finansowego podlegającego podziałowi za rok obrotowy 2021.

Jednocześnie, Zarząd Spółki zawnioskował o wyznaczenie:

  • dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2022 roku
  • dnia wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2022 roku.

Po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Nadzorczą Spółki ostateczną decyzję o podziale zysku i wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Pobierz PDF