Raport bieżący nr 17/2018

Temat: Zawarcie umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry Cyberpunk 2077

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (dalej „Spółka”) informuje, o zawartej dnia 3 października 2018 roku pomiędzy Spółką a firmą Warner Bros. Home Entertainment Inc. z siedzibą w Burbank, 4000 Warner Blvd, Kalifornia, Stany Zjednoczone („WBHE”) umowie dystrybucyjnej (dalej „Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Spółkę na rzecz WBHE licencji wyłącznej na korzystanie z gry „Cyberpunk 2077” („Gra”) w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation®4 i Xbox One, w zakresie koniecznym do prowadzenia dystrybucji wersji pudełkowej Gry przez WBHE na obszarze obejmującym Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk oraz ich terytoria zależne i stowarzyszone. Umowa precyzuje wzajemne zobowiązania Stron w związku z udzieloną licencją, podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji oraz określa zobowiązania WBHE w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej, w tym minimalne nakłady WBHE na kampanię marketingową Gry.

Wynagrodzenie Spółki z tytułu udzielonej licencji wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów WBHE pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne, koszty i rezerwy związane z dystrybucją i promocją Gry. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie kwartalnie na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych przez WBHE.

Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – szacowana wartość zobowiązań wynikających z Umowy przekracza 10% sumy skonsolidowanych aktywów Grupy Kapitałowej.

Pobierz PDF