Raport bieżący nr 16/2023

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2023 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok 2022.

Na wypłatę dywidendy Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę w wysokości 99.910.510,00 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 1,00 zł na każdą uczestniczącą w dywidendzie akcję Spółki. Pozostałą część zysku netto w wysokości 241.162.310,59 zł Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Liczba 99.910.510 akcji Spółki, opisanych jako akcje uczestniczące w dywidendzie, to liczba akcji Spółki pomniejszona o istniejące na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego akcje własne Spółki (860.290 akcji), posiadane przez nią w wyniku przeprowadzonego w dniach 5-24 października 2022 roku skupu akcji własnych. Uchwała w sprawie umorzenia tychże akcji została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2023 roku. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy.

Jednocześnie, Zarząd Spółki zawnioskował o wyznaczenie:

  • dnia dywidendy na dzień 13 czerwca 2023 roku,
  • dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2023 roku.

Po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Nadzorczą Spółki, ostateczną decyzję o podziale zysku i wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Pobierz PDF