Raport bieżący nr 16/2021

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku 84 176 akcji serii M zostało zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuszczone do obrotu giełdowego i jednocześnie zapisane na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki funkcjonującego w latach 2016-2019.
W związku z powyższym, stosownie do art. 452§ 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 84 176 zł.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 738 800 zł dzieli się na 100 738 800 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 100 738 800.

Pobierz PDF