Raport bieżący nr 16/2018

Temat: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podjętych negocjacji

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”).

W dniu 1 marca 2018 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o podjętych negocjacjach z firmą Warner Bros. Home Entertainment Inc. z siedzibą w Burbank, 4000 Warner Blvd, Kalifornia, Stany Zjednoczone dotyczących dystrybucji gry Cyberpunk 2077 na obszarze obejmującym Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk oraz ich terytoria zależne i stowarzyszone.

W ocenie Zarządu Spółki niezwłoczne ujawnienie informacji o podjętych negocjacjach mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki oraz zagrozić trwającym negocjacjom i negatywnie wpłynąć na ich wynik, co naruszałoby interes zarówno dotychczasowych, jak również potencjalnych akcjonariuszy Spółki.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia powyżej wskazanej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Kryterium uznania informacji za poufną – szacowana wartość zobowiązań objętych negocjacjami stron przekracza 10% sumy skonsolidowanych aktywów Grupy Kapitałowej.

Pobierz PDF