Raport bieżący nr 15/2021

Temat: Rejestracja zmiany kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że dnia 30 marca 2021 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 marca 2021 r., zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, wynikającej z objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.654.624 zł dzieli się na 100.654.624 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 100.654.624.

Pobierz PDF