Raport bieżący nr 13/2016

Temat: Warunkowa rejestracja akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna:  Art. 56 ust, 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 11 marca 2016 r. oraz 5/2016 z dnia 22 marca 2016 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 9 maja 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”) uchwałą nr 302/16 z dnia 9 maja 2016 r. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 210.000 akcji serii L oraz oznaczyć je kodem ISIN PLOPTTC00011, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zarejestrowanie 210.000 akcji serii L w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia dostarczenia do KDPW  dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia przedmiotowych akcji do obrotu na tym rynku.

W dniu 10 maja 2016 r. Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Pobierz PDF