Raport bieżący nr 13/2022K

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 13/2022 dotyczącego zawiadomienia o ujawnienia stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2022 raporcie bieżącym nr 13/2022, dotyczącym otrzymanego zawiadomienia od Goldman Sachs o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce („Raport”) wystąpił błąd techniczny, polegający na omyłkowym zamieszczeniu załącznika do Raportu z niewłaściwym tekstem tłumaczenia treści ww. zawiadomienia na język polski.

W związku z tym, Spółka dokonuje korekty Raportu poprzez zastąpienie niewłaściwego tekstu tłumaczenia i przekazanie treści zgodnej z tym zawiadomieniem.

Tekst załącznika do Raportu z treścią tłumaczenia w wersji skorygowanej w powyższym zakresie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz PDF