Raport bieżący nr 13/2021

Temat: Rejestracja akcji serii M Spółki w KDPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacja bieżąca

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 10 marca 2021 r., informuje, że zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW z dnia 26 marca 2021 r., w dniu 31 marca 2021 r. nastąpi rejestracja 84 176 akcji zwykłych na okaziciela Serii M Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda (wyemitowanych dla celów realizacji programu motywacyjnego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku), które zostały oznaczone kodem ISIN PLOPTTC00011.

Pobierz PDF