Raport bieżący nr 12/2017

Temat: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki za 2017 rok.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 maja 2017 roku, dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok.
Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. , z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 130.
Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) Spółki za rok 2017.
Spółka korzystała już wcześniej z usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w 2016 roku.

Pobierz PDF