Raport bieżący nr 12/2016

Temat raportu: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2016 roku oraz zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako: Spółka) informuje, że w dniu 2 maja 2016 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Nielubowicza, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako: Walne Zgromadzenie) zwołanego na dzień 24 maja 2016 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, przedkładając projekt uchwały w tym zakresie:

„Uchwała Nr ______________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu CD PROJEKT S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać ……………………. na członka Rady Nadzorczej Spółki.
 2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Tym samym zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDPROJEKT S.A., zwołanego na dzień 24 maja 2016 roku, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. twierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2015 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kilianowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja do 31 grudnia 2015 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Iwańskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 7 maja 2015 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki..
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 27. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie wraz ze złożonym wnioskiem, akcjonariusz Spółki przedstawił kandydaturę Pana Michała Bienia, na członka Rady Nadzorczej.

Działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy kandydata.

Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała oświadczenie złożone przez Pana Michała Bienia, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki a także deklaruje, iż spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z artykułem 18 Kodeksu Spółek Handlowych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do CD PROJEKT S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani członek organu spółki kapitałowej oraz że nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pobierz PDF