Raport bieżący nr 1/2018

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

1.Raport okresowy za rok 2017:

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 22 marca 2018 r.

2.Raporty okresowe za rok 2018:

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 – 24 maja 2018 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 – 28 sierpnia 2018 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 – 22 listopada 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Pobierz PDF