Raport bieżący nr 1/2017

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

1. Raport okresowy za rok 2016:

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 30 marca 2017 r.

2. Raporty okresowe za rok 2017:

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 – 25 maja 2017 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 – 8 września 2017 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 – 23 listopada 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Pobierz PDF