Raport bieżący nr 1/2016

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

1. Raport okresowy za rok 2015:

  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 10 marca 2016 r.

W związku § 102 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.

2. Raporty okresowe za rok 2016:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 – 12 maja 2016 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 – 25 sierpnia 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 – 9 listopada 2016 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Pobierz PDF