Raport bieżący nr 12/2021

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 10 marca 2021 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 25 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW S.A.”) uchwałą numer 327/2021 z dnia 25 marca 2021 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostaje 84 176 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. Zarząd GPW S.A. postanowił wskazane wyżej akcje Spółki wprowadzić do obrotu giełdowego z dniem 31 marca 2021 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 marca 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLOPTTC00011”.

Pobierz PDF