Raport bieżący nr 12/2020

Temat: Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.
Uprawnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych zostały nadane Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.

Zarząd zleci na warunkach określonych w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji oraz krajowych przepisów prawa przeprowadzenie skupu akcji Spółki firmie inwestycyjnej – Trigon Dom Maklerski S.A.

Akcje własne będą nabywane na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w wyniku składania zleceń maklerskich, w tym transakcji pakietowych.

W ramach zlecenia o którym mowa powyżej, Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 516.700 (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset) sztuki akcji i przeznacza na nabycie kwotę nie wyższą niż 250.000.000 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych). Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być niższa od 1,00 zł za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 500,00 zł za jedną akcję, a jednocześnie będzie spełniać warunki określone w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052.

Skup będzie trwał w okresie od 30 lipca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. [łącznie z tym dniem], chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane.

W przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 20% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających dzień nabycia akcji.

Celem nabycia akcji własnych jest zaoferowanie ich nabycia osobom uprawnionym w ramach realizacji uprawnień przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego funkcjonującego na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku.

Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych akcjach własnych.

Pobierz PDF