Raport bieżący nr 11/2022

Temat: Korekta danych zaprezentowanych na wykresie w ramach raportów rocznych za 2021 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2021 rok, będącego elementem opublikowanego 14 kwietnia 2022 r. skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. oraz jednostkowego raportu rocznego za 2021 r.

Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2021 rok dotyczy wykresu na str. 27, przedstawiającego szacowaną sprzedaż detaliczną sklepów do graczy (tzw. sell-through) gry Cyberpunk 2077 w podziale na platformy sprzętowe w latach 2020-2021.

Pierwotnie przedstawiony podział wyglądał następująco:

  • w 2020 r.: PC – 62%, PlayStation 4 – 21%, Xbox One – 17%
  • w 2021 r.: PC – 68%, PlayStation 4 – 10%, Xbox One – 22%

Skorygowany podział wygląda następująco:

  • w 2020 r.: PC – 56%, PlayStation 4 – 28%, Xbox One – 17%
  • w 2021 r.: PC – 58%, PlayStation 4 – 20%, Xbox One – 22%

W pozostałej części raporty roczne za 2021 r., przekazane przez Spółkę w dniu 14 kwietnia 2022 r. nie uległy zmianie.

W związku z powyższym, Spółka przekazuje skonsolidowany raport roczny za 2021 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2021 r. w wersji skorygowanej w odniesieniu do treści Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2021 rok.

 

Szczegółowa podstawa prawna

§ 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.