Raport bieżący nr 11/2018

Temat: Nabycie akcji własnych Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 10/2018 z dnia 24 maja 2018 roku zawiadamia, iż w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBank S.A. zlecenia maklerskiego, nabyte zostało w dniu 24 maja 2018 roku na rachunek Spółki 21.105 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 144,57 zł za akcje.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Emitent posiada 21.105 akcji własnych odpowiadających 21.105 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 0,02% jej kapitału zakładowego.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, podjętą w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki (o podjęciu której Emitent informował Raportem Bieżącym nr 8/2018 z dnia 8 maja 2018 roku).

Wszystkie nabyte w ramach transakcji akcje przeniesienie zostaną na spółkę Strange New Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w celu rozliczenia części ceny transakcji nabycia przedsiębiorstwa tej spółki.

Pobierz PDF