Raport bieżący nr 10/2016

Temat: Korekta omyłki w treści sprawozdania Zarządu z działalności CD PROJEKT S.A. za rok 2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd CD PROJEKT S.A. informuje, iż w związku z omyłką edytorską w opublikowanym 10 marca 2016 roku „Sprawozdaniu Zarządu z działalności CD PROJEKT S.A. za rok 2015” (dalej „Sprawozdanie”) polegającą na omyłkowym usunięciu ze strony 49 tabeli nr 12 prezentującej „Wartość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w tys. zł”, dokonuje się korekty przekazanego do publicznej wiadomości Sprawozdania, załączając do niniejszego raportu jego prawidłową treść.

Wskazana omyłka nie ma wpływu na wyniki finansowe prezentowane w jednostkowym rocznym raporcie okresowym.

Pobierz PDF