Raport bieżący nr 1/2024

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„), zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Raport okresowy za rok 2023:
– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 28 marca 2024 r.

Raporty okresowe za rok 2024:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 – 28 maja 2024 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 – 28 sierpnia 2024 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 – 26 listopada 2024 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Pobierz PDF