Raport bieżący nr 1/2019

Raport bieżący numer: 1/2019
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1.Raport okresowy za rok 2018:
– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 21 marca 2019 r.

2.Raporty okresowe za rok 2019:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 – 23 maja 2019 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 – 29 sierpnia 2019 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 – 21 listopada 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz PDF