Raport bieżący 38/2021

Temat: Status realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego CD PROJEKT S.A. funkcjonującego w latach 2016 – 2019 oraz założenia dotyczące zbycia akcji przez osoby uprawnione

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym CD PROJEKT S.A. (dalej „Spółka”) nr 44/2020 z dnia 23 września 2020 r, w związku z upływającym dnia 23 września 2021 roku terminem rocznego ograniczenia zbywalności akcji przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki realizowanego w latach 2016-2019 („Program Motywacyjny”), mając na uwadze potrzebę zachowania transparentności działań uczestników programu, w tym członków Zarządu (dalej „Uprawnieni”) – Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych działań oraz liczby akcji objętych zleceniami sprzedaży złożonymi przez Uprawnionych.
W porozumieniu z Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej „Trigon”) ustalony został mechanizm umożliwiający Uprawnionym zbycie objętych w ramach Programu Motywacyjnego akcji Spółki, w sposób mający ograniczyć potencjalny wpływ na notowania akcji Spółki.
Transakcje sprzedaży wykonywane będą łącznie za pośrednictwem Trigon, proporcjonalnie do liczby akcji sprzedawanych przez poszczególnych Uprawnionych, w trybie jednej lub wielu transakcji sesyjnych lub transakcji pakietowych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w terminie od 24 września 2021 r. do maksymalnie 10 listopada 2021 r., przy zachowaniu dziennego limitu transakcji sprzedaży na poziomie maksymalnie 15% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki.

Według stanu na dzień 23 września 2021 r. łączna ilość akcji objętych zleceniami sprzedaży w ramach opisanego powyżej modelu sprzedaży wyniosła 40 586 akcji Spółki to jest około 0,9% akcji objętych rocznym zakazem zbywalności wskazanych w Raporcie bieżącym nr 44/2020.

Każdy z Uprawnionych w odniesieniu do swojego zlecenia sprzedaży będzie mógł dokonywać zmiany liczby zbywanych akcji, minimalnej ceny sprzedaży, w tym również odwołać zlecenie w zakresie, w jakim nie zostało ono zrealizowane lub złożyć nowe zlecenie.

W odniesieniu do akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez członków Zarządu Spółki, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami, wraz z upływem okresu ograniczenia zbywalności objętych akcji nie zamierzają oni podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do ich zbycia.

Pobierz PDF