Rok obrotowy: 2020

Wyniki za I półrocze 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT osiągnęła 364 mln zł przychodów ze sprzedaży, o blisko 70% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. W stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego skonsolidowany zysk netto… Czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 22 września 2020 r.