Ślad węglowy

W celu zmierzenia wpływu naszej działalności na klimat od 2021 r. obliczamy ślad węglowy (ang. carbon footprint), czyli poziom emisji gazów cieplarnianych (GHG). W 2021 r. skupiliśmy się na określeniu emisji z działalności Grupy CD PROJEKT w Polsce, a wyniki obliczeń skonsolidowaliśmy według kontroli operacyjnej na poziomie Grupy CD PROJEKT, uwzględniając w ten sposób 100% emisji powstałych w analizowanych lokalizacjach.

Raportowane emisje gazów cieplarnianych obliczyliśmy zgodnie ze standardem The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard w wersji Revised oraz GHG Protocol Scope 2 Guidance. Obliczenia emisji objęły zakres 1 (scope 1), czyli emisje bezpośrednie, związane ze spalaniem paliw w źródłach stacjonarnych i samochodach oraz zakres 2 (scope 2), czyli emisje pośrednie wynikające z wytwarzania kupowanej energii elektrycznej i cieplnej). Emisje w zakresie 2 policzyliśmy metodą market–based oraz location–based i przedstawione w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla [t CO2e].

Emisje GHG obliczyliśmy dla okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Emisje gazów cieplarnianych (GHG) Grupy CD PROJEKT w 2021 roku

W 2022 r. rozpoczęliśmy prace nad identyfikacją głównych źródeł i kalkulację emisji GHG w zakresie 3 (scope 3), czyli pośrednich emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości Grupy.

Szczegółowe obliczenia dot. śladu węglowego Grupy CD PROJEKT znajdziesz w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2021 r.