Istotne transakcje

Spółka publiczna zamieszcza informacje o istotnych transakcjach na swojej stronie internetowej.

Transakcją istotną* jest w tym znaczeniu transakcja zawierana przez spółkę publiczną z jej podmiotem powiązanym**, której wartość przekracza 5% sumy aktywów*** spółki publicznej.

Wyjątkiem są jednak objęte transakcje:

(i) zawierane na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki;

(ii) zawierane przez spółkę ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, jeżeli spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej podmiotem zależnym, z którą zawiera transakcję;

(iii) związane z wypłatą wynagrodzeń członkom zarządu lub rady nadzorczej, należnych zgodnie z przyjętą w spółce polityką wynagrodzeń;

(iv) transakcje, o których spółka publiczna informuje na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Obowiązek dotyczy odpowiednio również transakcji zawieranych przez podmiot powiązany spółki ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, jeżeli wartość tej transakcji przekracza 5% sumy aktywów*** tego podmiotu zależnego.

Z pozostałymi zasadami w tym zakresie zapoznać się można w rozdziale 4b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami).

*zgodnie z treścią art. 90h i kolejnych rozdziału 4b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami);

**w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UE L 243 z 11.09.2002, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 609);

***w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.

Data transakcji: 16 czerwca 2022 r. Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja: Stronami transakcji są spółki prawa amerykańskiego: CD PROJEKT Inc. („CDP INC”) oraz CD PROJEKT SILVER Inc. („SILVER”), („Transakcja”). Opis… Czytaj dalej