Rok obrotowy: 2016

Wyniki za III kwartał 2016 r.

W trzecim kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 100,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 36,6 mln zł zysku netto. Wyniki finansowe Grupy za pierwszych dziewięć miesięcy br. to odpowiednio 419,8 mln zł… Czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29 listopad 2016 r.