Zarządzanie ryzykami ESG

Lista ryzyk w obszarach ESG zawiera ryzyka, które Spółka identyfikuje jako istotne (strategiczne) i analizuje zgodnie z Procedurą Zarządzania Ryzykiem, a także ryzyka, które dotychczas nie zostały zidentyfikowane jako strategiczne, ale Spółka uznaje za znaczące w obszarze ESG. 

Ryzyko środowiskowe i klimatyczne

  1. Ryzyko presji instytucjonalnej i rynkowej na działania w zakresie ochrony klimatu i środowiska naturalnego

Ryzyka społeczne

  1. Ryzyko związane z dostępnością i pozyskaniem specjalistów
  2. Ryzyko odejść członków zespołu
  3. Ryzyko związane z różnicami kulturowymi
  4. Ryzyko naruszeń praw pracowniczych

Ryzyka związane z zarządzaniem i ładem korporacyjnym

  1. Ryzyko cyberbezpieczeństwa powiązane z zagrożeniem wyciekiem, utratą lub nieautoryzowaną modyfikacją danych
  2. Ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych
  3. Ryzyko związane z prawami własności intelektualnej

Szczegółowe opisy ryzyk ESG oraz działań podejmowanych w celu ich ograniczania znajdują się w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT

Szczegółowe informacje na temat systemu zarządzania ryzykiem funkcjonującego w CD PROJEKT S.A. oraz opis ryzyk zidentyfikowanych jako istotne (strategiczne) dla Grupy CD PROJEKT wraz z informacjami o działaniach podejmowanych w celu ich ograniczenia znajdują się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności CD PROJEKT S.A. i Grupy CD PROJEKT.