Interesariusze i badanie istotności

Uznajemy, że podstawą naszego sukcesu rynkowego i dalszego rozwoju jest aktywny, bezpośredni i otwarty dialog z naszymi interesariuszami, czyli ze wszystkimi, którzy współtworzą naszą firmę lub są zainteresowani naszą działalnością.

Interesariusze Grupy CD PROJEKT

Przygotowanie Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2021 r. poprzedziliśmy przeglądem kluczowych grup interesariuszy CD PROJEKT S.A. i Grupy CD PROJEKT oraz wstępnym określeniem, na bazie analiz własnych i sektorowych, istotnych zagadnień ESG do zaraportowania przez Grupę. Proces mapowania interesariuszy został przeprowadzony na bazie macierzy Johnsona&Scholesa.

Następnie, w ramach dialogu przeprowadziliśmy anonimowe badanie ankietowe oraz wywiady pogłębione w zakresie ujawnień ESG istotnych z punktu widzenia przedstawicieli grup interesariuszy. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – wrzesień 2021 r. we współpracy z ekspertami zewnętrznymi.

Wynikiem przeprowadzonego badania istotności jest matryca istotności zagadnień ESG dla Grupy CD PROJEKT, która przedstawia ocenę istotnych tematów ESG z dwóch perspektyw – zainteresowania naszych interesariuszy oraz znaczenia tych kwestii dla rozwoju Grupy.

Spośród 22 zagadnień poddanych ocenie pod kątem zainteresowania interesariuszy CD PROJEKT oraz ich znaczenia dla rozwoju Grupy Zarząd Spółki dokonał wyboru dziesięciu priorytetowych tematów wskazanych jako najbardziej istotne:

  1. Moderacja i słuchanie społeczności graczy
  2. Etyka biznesu – uczciwe praktyki konkurencyjne, poszanowanie własności intelektualnej oraz zapobieganie korupcji i nadużyciom
  3. Zdrowie i bezpieczeństwo zespołu
  4. Odpowiedzialna komunikacja marketingowa
  5. Jasno określone zasady i normy odnoszące się do zarządzania firmą i kierunków jej rozwoju spisane w Strategii rozwoju
  6. Szkolenia i rozwój zawodowy
  7. Satysfakcja i motywacja
  8. Różnorodność i inkluzywność, równe traktowanie
  9. Well-being, ergonomia pracy i komfortowe miejsce pracy
  10. Prywatność klientów i członków zespołu; bezpieczeństwo ich danych oraz ochrona przed cyberprzestępczością