Rok obrotowy: 2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 14 października 2010 r.

Skonsolidowany raport półroczny – 2010