Wymagania bezpieczeństwa dla podmiotów zewnętrznych – niski poziom wrażliwości danych

W CD PROJEKT zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo informacji, które
udostępniamy. Z tego powodu rekomendujemy, aby podmioty zewnętrzne z którymi
współpracujemy, spełniały określone wymagania bezpieczeństwa.

Wyszczególniliśmy trzy poziomy wymagań bezpieczeństwa w zależności od
krytyczności danych, które powierzamy.

Dla każdego z poziomów wrażliwości danych nasi kontrahenci powinni spełniać
określone wymagania bezpieczeństwa z zakresu procedur, bezpieczeństwa
fizycznego, zarządzania incydentami, zarządzania ciągłością działania,
bezpieczeństwa danych, bezpieczeństwa infrastruktury oraz zarządzania dostępem i
tożsamością.

Wymagania bezpieczeństwa dla niskiego poziomu wrażliwości danych
CDPR

1. Procedury
1.1. Wszyscy pracownicy Kontrahenta oraz, w stosownych przypadkach, jego
kontrahenci powinni być przeszkoleni z obszaru świadomości
bezpieczeństwa oraz być regularnie informowani o zasadach i procedurach
organizacyjnych, stosownie do pełnionych przez nich funkcji.
1.2. Przed rozpoczęciem przez Kontrahenta współpracy z podmiotem
zewnętrznym obejmującej udostępnienie temu podmiotowi jakichkolwiek
danych CDPR, Kontrahent upewni się, że dostęp tego podmiotu został
zatwierdzony przez CDPR.

2. Bezpieczeństwo fizyczne
2.1. Kontrahent powinien stosować środki fizycznej kontroli dostępu (np. zamki z
kluczem, kamery, czytniki kart, systemy alarmowe) wokół obszarów, w których
przetwarzane są dane CDPR.
2.2. Wszystkie zasoby fizyczne, które służą do przetwarzania danych CDPR (np.
zewnętrzne dyski twarde, materiały drukowane) powinny być przechowywane
w bezpiecznej lokalizacji fizycznej.
2.3. Gościom przebywającym w obszarze, w którym przetwarzane są dane
CDPR, powinien stale towarzyszyć przedstawiciel Kontrahenta

3. Zarządzanie incydentami
3.1. Każdy incydent bezpieczeństwa mogący obejmować dane CDPR powinien
być niezwłocznie zgłaszany na security@cdprojektred.com.

4. Bezpieczeństwo danych
4.1. Sprzęt i oprogramowanie służące do przetwarzania danych CDPR powinny
być regularnie aktualizowane pod względem bezpieczeństwa. Kontrahent
powinien na bieżąco monitorować dostępność aktualizacji bezpieczeństwa
dla poszczególnych składników sprzętu i oprogramowania.
4.2. Tylko osoby, którym kontrahent zleca pracę z danymi CDPR mogą mieć
dostęp do tych danych.
4.3. Każda osoba, której kontrahent zleca pracę z danymi CDPR, powinna mieć
podpisaną ważną umowę o zachowaniu poufności z kontrahentem.
4.4. Kontrahent powinien mieć podpisaną z CDPR ważną umowę o zachowaniu
poufności.
4.5. Kontrahent powinien posiadać wdrożone środki ochrony przed złośliwym
oprogramowaniem (wykrywanie, zapobieganie, odzyskiwanie), w
szczególności regularnie tworzyć kopie zapasowe danych na odrębnym
nośniku.
4.6. Kontrahent powinien przesyłać dane CDPR w formie zaszyfrowanej lub
przesyłać je przez kanał zapewniający szyfrowanie (np. VPN).

5. Bezpieczeństwo infrastruktury
5.1. Zdalny dostęp do sieci wewnętrznej kontrahenta, w której przetwarzane są
dane CDPR, powinien być ograniczony i możliwy tylko za pośrednictwem
połączenia VPN.

6. Zarządzanie dostępem i tożsamością
6.1. Systemy informatyczne, w których przetwarza się dane CDPR, powinny być
dostępne po zalogowaniu indywidualnym loginem i hasłem użytkownika.
6.2. Każdy użytkownik powinien mieć dostęp tylko do takich danych CDPR,
których faktycznie potrzebuje (segmentacja zasobów oraz różnicowanie
dostępu na zasadzie wiedzy koniecznej).
6.3. Kontrahent powinien nadawać, odbierać i modyfikować dostępy
użytkowników na bieżąco, w miarę aktualnych potrzeb (zatrudnienie
pracownika, odejście pracownika, zmiana roli lub zakresu pracy).

Pobierz PDF