Zmiany w projekcie uchwały na NWZA zwołane na 29 listopada 2016 r.

W dniu 30 listopada 2016 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza będącego jednocześnie Członkiem Zarządu – Pana Piotra Nielubowicza, wniosek o zmianę projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku, a która poddana będzie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia po wznowieniu jego obrad w dniu 5 grudnia 2016 r .

Wprowadzone propozycje zmian oznaczone zostały w załączonym projekcie odpowiednio przekreśleniem lub wytłuszczoną czcionką.

Projekt zmienionej uchwały złożony przez akcjonariusza Spółki